PEHR BRAHEN SÄÄTIÖ
PEHR BRAHE FOUNDATIONPehr Brahen säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Pehr Brahen säätiö ja sen kotipaikka on Raahen kaupunki.

2 § Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea teknillis- ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa.

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan osallistumalla aktiivisesti Raahen talousalueella toteutettavaan tekniikan ja talouden sekä niitä välittömästi tukevien alojen tieteelliseen tutkimus-, koulutus- ja kehittämistyöhön sekä tukemalla Raahessa tapahtuvaa tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Kaikki laillinen toiminta on sallittua tarkoituksen edistämiseksi.

4 § Varallisuus

Säätiön peruspääoma on kolmekymmentäneljätuhattakolmesataakymmenen (34.310,00) euroa. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muullakin tavoin. Näin saadut varat liitetään säätiön käyttörahastoon.

5 § Toimielimet

Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus.

6 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta valvoo ja tukee säätiön toimintaa. Valtuuskuntaan kuuluu kolmetoista (13) jäsentä. Valtuuskunta valitsee jäsenensä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

7 § Valtuuskunnan kokoukset

Valtuuskunta kokoontuu kerran vuodessa viimeistään kesäkuussa. Kokous voidaan pitää myös sähköpostitse tai muun teknisen apuvälineen avulla. Valtuuskunta kokoontuu muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta vaatii.

Valtuuskunnan kutsuu koolle sen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vähintään 10 päivää ennen kokousta kirjallisesti tai sähköisesti sillä osoitteella, jonka he ovat ilmoittaneet hallitukselle. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, jos vähintään puolet valtuuskunnan kaikista jäsenistä on tällaisen käsittelyn kannalla.

Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä ja heidän joukossaan on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Valtuuskunnan kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu kokouksen jäsen.

8 § Valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta:
1) Valitsee valtuuskunnan jäsenet.
2) Nimeää ja tarvittaessa erottaa hallituksen.
3) Nimeää tilintarkastusyhteisön tai tilintarkastajat, joiden tulee olla tilintarkastuslain mukaisen tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä.
4) Valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta.
5) Käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
6) Antaa suostumuksen säätiön sääntöjen muuttamiseen sekä voi tehdä aloitteen sääntöjen muuttamisesta.
7) Käsittelee hallituksen ja valtuuskunnan palkkiot.
8) Käsittelee muut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään.

9 § Hallitus

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitukseen kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsen voi erota kesken kauden, jolloin valtuuskunta voi nimetä uuden jäsenen.

10 § Hallituksen järjestäytyminen ja toiminta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kunkin kalenterivuoden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana. Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokous voidaan pitää myös sähköpostitse tai muun teknisen apuvälineen avulla. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai sähköisesti viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen kun paikalla on yli puolet jäsenistä.

Hallituksen päätökset tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, jollei laissa säädetä suuremmasta enemmistöstä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

11 § Asiamies ja toimihenkilöt

Hallitus voi valita säätiön asiamiehen ja muut mahdolliset tarpeelliset toimihenkilöt ja määrätä heidän palkkansa. Asiamies voidaan valita hallituksen jäsenten keskuudesta.

12 § Kokouspalkkiot ja korvaukset

Hallituksen ja valtuuskunnan jäsenille voidaan maksaa tavanomaisia kokouspalkkioita ja kulukorvauksia, joista päättää hallitus.

13 § Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu kokouksen jäsen.

14 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustaa hallitus. Hallitus voi päättää edustajakseen puheenjohtajan yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen kanssa, tai puheenjohtajan yhdessä asiamiehen tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa.

15 § Tilivuosi

Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, tilintarkastus ja hallituksen laatima toimintakertomus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

16 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää hallitus. Sääntöjen muuttaminen edellyttää valtuuskunnan suostumusta, jota kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) valtuuskunnan kaikista jäsenistä. Sääntöjen muutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus.

17 § Säätiön purkaminen

Jos säätiö puretaan, jaetaan säätiön varat säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan. Säätiön purkamisesta päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta.

 


Rajaholmantie 33, 92140 Pattijoki
Puh. 040 64 337 34